Feeds:
Inlägg
Kommentarer

En elektronisk version av projektets andra tidskriftsartikel finns tillgänglig på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2012.663760

Karlström, P., & Lundin, E. (2012). CALL in the Zone of Proximal Development – novelty effects and teacher guidance. Computer Assisted Language Learning, tba(tba), 1-18. doi:10.1080/09588221.2012.663760

Artikeln problematiserar användning av datoriserade grammatikverktyg under en kurs i svenska som andraspråk.

Pappersversionen väntar på tryckpressarna.

Annonser

Onsdagen den 25 april var jag inbjuden att presentera delstudien om Mondo på Institutionen för kriminologi och deras högre seminarium. De var intresserade av att diskutera hur en distanskurs kan läggas upp med utgångspunkt i de resultat vi pekat på i artikeln i Internet and Higher education.

Speciellt diskuterade vi deltagarroller på lärplattformen och delvis nya krav på läraren att inte bara vara ämneskunnig utan även erbjuda teknisk vägledning. Vi diskuterade också läraren som språklig förebild – hur får man uttrycka sig skriftligt inom en akademisk utbildning? Får man använda smileys och andra mer vardagliga drag när man skriver på en kurshemsida?

Stina

Projektet gör en presentation den 25 april vid konferensen Designs for Learning i Köpenhamn: http://designsforlearning2012.aau.dk/

Presentationen heter Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments.

Vår första internationella artikel finns nu att läsa på

http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.002

Den 16-17 november 2011 deltog WIDE-projektet på 7:e nordiska workshoppen i systemisk funktionell lingvistik (arrangerad av Södertörns högskola) med presentationen ”Kriminologiska på lärplattformen”. Jag presenterade då ett förslag till analys av ett par texter i kriminologi med fokus på innehåll och deltagare i texten, mot bakgrund av att studenter i intervjuer anser att kriminologisk text är lättare att ta till sig och förstå i jämförelse med bland annat fysik- och juridiktexter. Min fråga var därför om det kan ha att göra med vilka processer som är framträdande i texterna och vilka deltagare som kan kopplas till dessa processer, med andra ord hur texterna befolkas. Kan det spela roll för förståelsen om texten innehåller aktiva mänskliga deltagare som deltar i för oss kända, begripliga aktiviteter, t ex?

Länk till workshoppens webbplats, varifrån man  kan ladda ner abstractsamling för alla presentationerna under de två dagarna,  finns här:

 http://www.sh.se/sfl7

Stina

Projektet har fått sin första artikel i en internationell tidskrift antagen för publicering. Tidskriften heter The Internet and Higher Education och artikeln ”Identifying Different Registers of Digital Literacy”. Den presenterar en modell för analys av användning av digitala lärplattformar som vi grundat på Macken-Horariks (1996) sociosemiotiska modell. Den ger också exempel på analys från en pilotstudie från en grundkurs i kriminologi.

Symposium i Rom

I september arrangerade två av projektets medlemmar, Teresa Cerratto Pargman och Mona Blåsjö, ett forskningssymposium vid den internationella ISCAR-konferensen i Rom (http://www.iscar2011.org/eng/info_iscar.php). Temat för symposiet var begreppet mediering.